0
 • Zpět na
 • Úvod
 • Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu obchodní společnosti Atex Group, s.r.o.

1. Všeobecná ustanovení

 • 1.1. Provozovatelem internetového obchodu je obchodní společnost Atex Group, s.r.o. se sídlem Strkovská 188, 391 11 Planá nad Lužnicí, IČ 06807224, DIČ CZ06807224 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 4411 (dále jen "prodávající").
 • 1.2. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.atex-shop.cz.
 • 1.3. Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanoveními § 1751 zákona č. 89/2012 Sb občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy, uzavřené mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen kupující) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
 • 1.4. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího je právnickou osobou nebo osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
 • 1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
 • 1.6. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
 • 1.7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit nebo doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Kupní smlouva

 • 2.1. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář, který obsahuje zejména informace o objednaném zboží, způsobu úhrady kupní ceny zboží, způsobu dodání a nákladech na dodání objednaného zboží
 • 2.2. Veškeré objednávky provedené prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího nebo jiným způsobem prodávajícímu doručené (pošta, e-mail, osobně) jsou považovány za závazné.
 • 2.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil při zadávání dat.
 • 2.3. Aby mohla být objednávka akceptována, musí obsahovat veškeré požadované údaje a náležitosti v objednávkovém formuláři požadované. V tomto případě je objednávka současně cenovou nabídkou a návrhem kupní smlouvy. Akceptace objednávky proběhne neprodleně po obdržení objednávky kupujícího elektronickou poštou na e-mail kupujícího.
 • 2.4. K uzavření kupní smlouvy není nutné potvrzení objednávky prodávajícím, kupní smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.
 • 2.5. Provedením objednávky kupující bez výhrad potvrzuje, že se seznámil se všemi ustanoveními těchto obchodních podmínek, jakož i v den odeslání objednávky platnou výší ceny objednaného zboží uvedenou v ceníku na výběrové internetové stránce, včetně přípl. expedičních a dopravních nákladů, a že s nimi souhlasí. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.
 • 2.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky ( množství zboží, výše kupní ceny, náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (např. písemně, telefonicky, osobně).
 • 2.7. Objednávka musí obsahovat přesnou specifikaci zboží, jeho množství a cenu zboží. Pro kupujícího platí ceny v době dodání zboží. Ceny jsou uvedeny v Kč včetně DPH.
 • 2.8. Při chybném zadání výběru zboží na objednávce kupujícího a následné výměmě zboží si prodávající vyhrazuje právo účtovat veškeré náklady s výměnou spojené.
 • 2.9. Prodávajicí si rovněž vyhrazuje právo potvrzení ceny a aktuální dostupnosti před uzavřením obchodu písemně nebo telefonicky. Jedná se zejména o právě realizované změny v prostředí shopu nebo o neočekávané změny cen nabízeného zboží výrobcem, případně aktuální nedostupnost produktu u dodavatele. Pokud se jedná o cenu vyšší než v původní objednávce, má kupující plné právo zrušit tuto objednávku bez dalších důsledků pro obě strany.
 • 2.10. Veškerá prezentace zboží na internetovém obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen ohledně tohoto zboží uzavřít kupní smlouvu.

3. Platební podmínky

 • 3.1. Kupní cenu tj. cena zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy, může kupující uhradit prodávajícím:
  • 3.1.1. V hotovosti - v centrále nebo na pobočkách firmy Atex Group, s.r.o.
  • 3.1.2. Převodem na základě vystavené zálohové faktury (pokud není dohodnuto jinak). Fakturovaná částka musí být připsaná na účet prodávajícího nejpozději v den předcházející dnu plnění.
  • 3.1.3. Dobírkou prostřednictvím spediční služby nebo České pošty
 • 3.2. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny a dodání zboží.
 • 3.3. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 • 3.4. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu usprávce daně on-line, v případě technického výpadku pak do 48 hod.

4. Odstoupení od kupní smlouvy

 • 4.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího (jím zadané rozměry, parametry apod.).
 • 4.2. Nejedná-li se o případ uvedený v bodě 4.1. nebo o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit a to do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pro odstoupení od smlouvy může kupující využít vzorový formulář poskytovaný prodávajícím. Tímto se kupní smlouva od počátku ruší.
 • 4.3. Před samotným vrácením zboží je kupující povinen včas uvědomit prodávajícího telefonicky, dohodnout termín vrácení a adresu, na kterou vrácené zboží bude dopraveno, současně zaslat prodávajícímu e-mail s uvedením objednávky, faktury a dodacího listu a sdělit číslo účtu, na který požaduje vrátit uhrazenou částku.
 • 4.4. Vrácené zboží je kupující povinen zaslat výhradně pojištěné, prodávající neručí za jeho ztrátu.
 • 4.5. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nejpozději do 14-ti dnů od odstoupení od kupní smlouvy. V tomto případě nese kupující veškeré náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu.
 • 4.6. Pokud nebude splněna některá z výše uvedených podmínek, nebude odstoupení od kupní smlouvy akceptováno, zboží nebude převzato zpět a uhrazená částka nebude vrácena.
 • 4.7. Prodávající v případě odstoupení kupujícího od kupní smlouvy dle bodu 4.2. vrátí kupujícímu peněžní prostředky do 14 dnů od odstoupení kupujícího od kupní smlouvy, ne však dříve než kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal.
 • 4.8. Nárok na úhradu poškozeného vráceného zboží je prodávající jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
 • 4.9. Bude-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5. Dodací podmínky

 • 5.1. Zboží je dodáváno více způsoby, ze kterých si kupující zvolí při objednání, nebo na kterých se dohodne s prodávajícím.
 • 5.2. Místem plnění je adresa, kterou kupující uvedl v objednávce nebo osobní odběr v místě, které bylo s prodávajícím dohodnuto.
 • 5.3. Dopravu zboží zajišťuje prodávající, pokud ji kupující objedná. Za dodání zboží se považuje osobní odběr v místě, které si obě strany dohodly nebo dodání zboží na požadované místo a jeho převzetí. Kupující je povinen při dodání zboží převzít.
 • 5.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. snáklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • 5.5. Kupující je povinnen při dodání zboží zkontrolovat a odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky. Současně je povinen sepsat s dopravcem záznam o škodě a tento zaslat ihned e-mailem (ev. poštou) prodávajícímu a současně prodávajícího o této skutečnosti informovat telefonicky. Pokud kupující podpisem v dokladech dopravce převzetí zboží potvrdí, je zásilka považována za bez závadnou a na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození nebude brán zřetel.
 • 5.6. Nebezpečí škody za zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího, resp. dopravce.
 • 5.7. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení dohodnuté dodací lhůty v případě nepředvídatelných událostí. O této skutečnosti je prodávající povinen kupujícího neprodleně infornovat a dohodnout náhradní termín plnění. Nedodá-li prodávající zboží ani v náhradním termínu, je prodávající oprávněn od smlouvy bez dalšího odstoupit.
 • 5.8. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží

6. Práva z vadného plnění

 • 6.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku.
 • 6.2. prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady (nevztahuje se na poškození zboží v průběhu dodání-dopravy). Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy zboží převzal:
  • 6.2.1. má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné v
  • 6.2.2. je zboží v souladu s účelem, který pro jeho použití prodávající uvádí, nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá.
  • 6.2.3. je zboží v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti
  • 6.2.4. zboží odpovídá požadavkům právních předpisů
 • 6.3. Ustanovení uvedená v bodě 6.2. se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží, způsobené jeho obvyklým používáním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím , nebo vyplývá-li z povahy zboží.
 • 6.4. Prodávající poskytuje záruku na zboží dle kupní smlouvy, která se řídí režimem občanského zákoníku.
 • 6.5. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé použitím a instalací, které jsou v rozporu s návodem k obsluze a všeobecnými zásadami a dále na závady vzniklé:
  • 6.5.1. nedodržením pokynů pro údržbu, provoz nebo obsluhu výrobku
  • 6.5.2. nesprávnou přepravou nebo skladováním
  • 6.5.3. neodborným nebo nepřiměřeným zacházením
  • 6.5.4. provozem za jiných než výrobcem stanovených podmínek
  • 6.5.5. fyzickým poškozením
  • 6.5.6. neodvratou událostí (oheň, voda apod.) a povětrnostními vlivy
  • 6.5.7. nadměrným mechanickým opotřebením apod.
 • 6.6. Právo z vadného plění je dle znění občanského zákoníku 24měsíců, pokud není výrobcem nebo prodávajícím prodloužena.
 • 6.7. Při uplatnění práva z vadného plnění spotřebitel věrohodně prokáže, že zboží bylo zakoupeno v našem obchodně nebo provozovně.
 • 6.8. Kontakní adresa pro vrácení zboží:
 • Atex Group, s.r.o.
 • Strkovská 188
 • Planá nad Lužnící 391 11
 • Tel:381 291 318
 • info@atex-group.cz
 • 6.9. Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí.
 • 6.10. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě.
 • 6.11. Odmítne-li prodávající odstranění vady, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může odstoupit od kupní smlouvy.
 • 6.12. U oprávněné reklamace náleží kupujícímu náhrada účelně vynaložených nákladů.

7. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 • 7.1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, e-mail : adr@coi.cz, Web: www.coi.cz.
 • 7.2. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
 • 7.3. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou sami.

8. Ochrana osobních údajů

 • 8.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 8.2. Využitím internetového obchodu prodávajícího kupující souhlasí se zpracovánním a zapsáním jeho osobních údajů a informací do databáze prodávajícího.
 • 8.3. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné, a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • 8.4. Veškeré osobní údaje kupujícího jsou považovány za důvěrné a nebudou poskytnuty prodávajícím třetí osobě nebo jinak zveřejněny vyjma situací souvisejících s plněním kupní smouvy (dodávka zboží, doprava, platební styk apod.).
 • 8.5. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícího.

9. Závěrečná ustanovení

 • 9.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční ) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných předpisů.
 • 9.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některých ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 • 9.3. V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami.
 • 9.4. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Souhlasím